Algemene Voorwaarden

Begrippen

  1. Algemene Voorwaarden: deze door benessere (officiële naam van het bedrijf van Petra Borst) gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van benessere.
  2. Klant: degene die een door benessere georganiseerde les volgt c.q.wenst te volgen.
  3. benessere is gevestigd te Huizen aan de Smallelaan 13 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 77926196
  4. Proefles: is een éémalige gratis les.
  5. Losse Les: een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij benessere, anders dan op basis van een strippenkaart.
  6. Strippenkaart: een door benessere uit te geven c.q. uitgegeven, en door een klant te betalen c.q. betaalde, strippenkaart voor het volgen van lessen bij benessere.
  7. Website van benessere: benessere.nu

1. Toepasselijkheid

  1. De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lessen bij benessere. Door deelname aan een les verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  2. benessere kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. benessere zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2. Strippenkaart en losse lessen

  1. Klanten kunnen lessen volgen op basis van losse lessen of strippenkaart.
  2. benessere heeft de volgende keuzes voor de klant:
   PROEF LES
   Dit is een éénmalige gratis les.
   LOSSE LES
   Dit een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij benessere anders dan op basis van een strippenkaart.
   STRIPPENKAART
   Er zijn twee soorten strippenkaarten:
   Een 5-strippenkaart, geldigheid is 7 weken of een 10-strippenkaart, geldigheid 13 weken.
   Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.
   Voorafgaand aan elke les zal door een medewerker van benessere de inschrijving en betaling voor de betreffende les worden geverifieerd. Op een aangepaste strippenkaart is geen restitutie mogelijk.

3. Deelname lessen

  1. Er is geen reserveringssysteem.
  2. Als de klant is verhinderd een les bij te wonen dan  kan deze de les tot 12 uur van te voren tevoren kosteloos annuleren. Dit kan per WhatsApp naar 06-48066818. Niet bezochte en niet tijdig geannuleerde lessen worden in rekening gebracht.

4. Betaling, prijswijziging

  1. Een losse les of strippenkaart moet voorafgaand aan de les betaald worden. Deze bedragen dienen via bankoverschrijving, per Tikkie of contant voldaan te worden.
  2. benessere behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen te wijzingen. Eventuele wijzigingen worden persoonlijk en vooraf aangekondigd per e-mail of mondeling.

5. Lessen

  1. De les(sen) staat (staan) altijd op de website vermeldt.
  2. De klant koopt een les, dit is een betaling voor een dienst en geen instructeur. benessere behoudt zich het recht voor om een vervangende instructeur te voorzien bij overmacht, ziekte of vakantie van Petra Borst.

6. Aansprakelijkheid

  1. benessere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen bij benessere.
  2. benessere zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les bij benessere aanvaardt de klant dit risico op een blessure en/of letsel. benessere adviseert vooraf en tijdens de les over hoe het risico op een blessure of letsel vermindert kan worden.

7. benessere biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  1. Consulteer altijd een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;
  2. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les;
  3. Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op;
  4. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;
  5. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen;
  6. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;
  7. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

8. Persoonsgegevens

  1. benessere verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. benessere gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. benessere gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de klant op de hoogte te brengen van activiteiten van benessere en eventuele wijzigingen.
  3. benessere geeft de persoonsgegevens van de klant nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

9. Toepasselijkheid recht en geschillen beslechting

  1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
  2. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden dan wel het volgen van lessen bij benessere zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Almere.